Sääntöjä on muutettu yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2021. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen 20.12.2021.

1 §

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota selkeä ja ajanmukainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja sen lähialojen harrastuksen edistämiseksi sekä edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta. Tällä tavalla voidaan myös tarjota jäsenille ja yleisölle luonnontieteellistä kulttuuria ja taide-elämyksiä tähtitieteen alalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä tähtinäytäntöjä, esitelmiä ja muita tilaisuuksia jäsenille ja yleisölle,
 • harjoittaa kerhotoimintaa,
 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • pitää yllä voittoa tavoittelematta tähtitornia ja kirjastoa,
 • hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia,
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi pyrkivän hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet, yhteisöjäsenet ja kunniajäsenet. Yhteisöjäseniksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen henkilön. Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenen, yhteisöjäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksut kullekin jäsenryhmälle erikseen. Vuosijäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia alle 25-vuotiaille ja 25 vuotta täyttäneille. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenille ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

4 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle. Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, hallitus voi erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdistyksen jäsenyydestä.

5 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta viiteen muuta jäsentä sekä yksi tai kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin ja varainhoitajan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Jos yksi tai useampi hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, varajäsenet astuvat heidän tilalleen syyskokouksen valitsemassa järjestyksessä. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka hyväksytään hallituksen samassa tai seuraavassa kokouksessa tai jonka kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyvät.

6 §

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta. Näistä kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tai toiminnantarkastaja sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan jäsenelle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta

 • postitse toimitettavalla kutsulla, ja/tai
 • jäsenjulkaisussa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella, ja/tai
 • sähköpostitse jäsenrekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen ja ilmoituksella yhdistyksen sosiaalisen median julkaisukanavissa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
 4. käsitellään toiminnantarkastajain kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta edellisen toimintavuoden aikana,
 5. päätetään edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 6. päätetään hallituksen esityksistä sekä niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta,
 7. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, minkä yhteydessä päätetään myös seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta,
 4. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 5 §:ssä määrätyllä tavalla,
 5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle,
 6. päätetään hallituksen esityksistä sekä niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta,
 7. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on mahdollista tarvittaessa osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistumismahdollisuus on mainittava kokouskutsussa. Kutsussa on lisäksi mainittava, onko osallistuminen mahdollista kokouksen aikana ja/tai ennen kokousta. Etäosallistumista käyttäviä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen. Mahdollistettaessa etäosallistuminen äänestys- ja vaalitilanteessa, päätetään asia aina erikseen myös äänestys- ja vaalijärjestykseen.

Äänestämisessä on hyvä huomioida suljetun lippuäänestyksen käytettävyys. Jos yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetään käyttää suljettua lippuäänestystä, tulee päättää samalla siitä, että etäyhteyden päässä olevat voivat äänestää perinteisen suljetun lippuäänestyksen sijaan avoimesti. Sama koskee tilannetta, jossa kokouksessa on käytössä sähköinen äänestystyökalu eikä kaikilla jäsenillä ole mahdollisuutta käyttää sähköistä äänestystyökalua. Näin turvataan jokaisen jäsenen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan riippumatta käytössä olevasta osallistumisen tavasta.

7 §

Yhdistyksen kokouksissa on henkilöjäsenillä äänioikeus, jota on käytettävä henkilökohtaisesti, yhteisöjäsen voi valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen edustajan, jolla on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa ainoastaan yhtä yhteisöjäsentä. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen toimeenpantava. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 11 ja 12 §:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalin ja suljetun lippuäänestyksen arpa. Yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat.

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

10 §

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi kantaa pääsymaksuja tähtinäytännöistä ja muista yleisötilaisuuksista, tarvittaessa asianomaisella luvalla, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteistöjä.

11 §

Muutoksia ja lisäyksiä näihin yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa ja niistä on erikseen kokouskutsussa mainittava. Jäsenen tekemät sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta. Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksen osanottajista sitä kannattaa.

12 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa ja purkaminen hyväksytään, jos kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen omaisuus ja varat käytettävä sellaisiin purkamiskokouksen tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.